موسسه فرهنگی هنری بسته نگار

آدرس:

اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک 696

تماس با ما:

03134203004 الی 6
09134636156

ساعات کاری:

شنبه تا پنج شنبه 9 صبح تا 9 شب

بازیگری تئاتر (بزرگسالان)

اهداف کلاس های بازیگری

الف: اهداف نهایی:

1.کسب مهارت های زندگی و تجربه کردن نقش های اجتماعی، مسئولیت پذیری و همچنین تقویت اعتماد به نفس و خود اتکایی در فعالیت های فردی و اجتماعی.

2.ارتقاء سطح زندگی فردی و اجتماعی از طریق بازی روی صحنه و طرح غیر مستقیم بایدها و نبایدهای زندگی و در نهایت رساندن فرد و جامعه به تعالی و ترقی.

ارسطو عالی ترین هدف بازی و نمایش را تهذیب نفس و پالایش میداند و البته این هدف ایده آل ماست.

ب: کاربردها و نتایج کلاس:

 1. تقویت مهارتهای کلامی
 2. تقویت مهارتهای غیر کلامی (رفتاری)
 3. آموزش فنون و تکنیک های بازیگری در تاتر و سینما به گونه ای که هنرجو پس از طی دوره ی مقدماتی و تکمیلی بتواند به راحتی در تست های بازیگری، پروژه های نمایشی و سینمایی شرکت کند. شایان ذکر است که در پایان ترم تکمیلی از هنرجویان آزمون  به عمل می آید  و در صورت موفقیت پایان نامه(گواهی نامه پایان دوره) صادر خواهد شد.

ج: روش ها و سرفصل های کلاس بازیگری:

 • سرفصل های بازیگری( مقدماتی):

تعداد جلسات: 12 جلسه

زمان هرجلسه: 90 دقیقه

      تعداد جلسه در هفته: حداکثر 2 جلسه

 1. جلسه اول:آشنایی اولیه با مبانی هنرهای نمایشی شامل: تعریف درام.

     انواع کلی آثار نمایشی با زبان نمایش(درحد اطلاعات عمومی(

     وظایف اولیه ی بازیگر، بایدها و نبایدهای اخلاقی بازیگر، رسالت بازیگر،………

 1. جلسه دوم: معرفی ابزار بایگری، نقش صدا وبدن در بازیگری، معرفی ویزگی های کلی یک صدای خوب و ضرورت داشتن یک صدای رسا و تاثیرگذار برای بازیگر،معرفی زبان بدن، حرکت شناسی اولیه، نقش چهره در بازیگری.
 2. جلسه سوم: آغاز تمرینات صدا،آغاز تمرینات بدن،آغاز تمرینات چهره
 3. جلسه چهارم: معرفی آثار نمایشی بزرگان دنیای نمایش،توصیه برای مطالعه ی آثار نمایشی، قرائت متون نمایشی ساده از نویسندگان ایرانی.
 4. جلسه پنجم:ادامه تمرینات صدا، تمرینات بدن، تمرینات چهره ، اجراء اتودهای نمایشی ساده.
 5. جلسه ششم: بداهه گویی و بازی فی البداهه.
 6. جلسه هفتم:اجراء سردو ساده از متون نمایشی نمایشنامه نویسان ایرانی شامل: تقسیم نقش ها، دیالوگ خوانی صحیح، تاکید گذاری، روان خوانی.
 7. جلسه هشتم: آشنایی با گونه های نمایشی، معرفی انواع تاتر های عروسکی، تفاوت های بازیگری برروی صحنه و بازی دهندگی عروسکی، تفاوت بازیگری رادیوو بازیگری صحنه،………
 8. جلسه نهم: شعرخوانی، ارتباط ادبیات و هنر نمایش،معرفی آثار برتر ادبی،ظرافت های نمایشی در شاهکارهای ادبیات ایران……….
 9. جلسه دهم: قرائت متون ادبی نظم و نثر، انتخاب و گزینش قطعاتی از آثار ادبی و تمرین و قرائت آنها، صحیح خوانی و مهارت های کلامی مرتبط با متون…….
 10. جلسه یازدهم: ادامه تمرینات صدا و بدن، تمرینات ، اجرا و تمرین  اتودهاو………..
 11. جلسه دوازدهم: جمع بندی و تمرین و تکرار محتوای یازده جلسه، آزمون  پایانی.

اهداف کلاس های بازیگری

الف: اهداف نهایی:

1.کسب مهارت های زندگی و تجربه کردن نقش های اجتماعی، مسئولیت پذیری و همچنین تقویت اعتماد به نفس و خود اتکایی در فعالیت های فردی و اجتماعی.

2.ارتقاء سطح زندگی فردی و اجتماعی از طریق بازی روی صحنه و طرح غیر مستقیم بایدها و نبایدهای زندگی و در نهایت رساندن فرد و جامعه به تعالی و ترقی.

ارسطو عالی ترین هدف بازی و نمایش را تهذیب نفس و پالایش میداند و البته این هدف ایده آل ماست.

ب: کاربردها و نتایج کلاس:

 1. تقویت مهارتهای کلامی
 2. تقویت مهارتهای غیر کلامی (رفتاری)
 3. آموزش فنون و تکنیک های بازیگری در تاتر و سینما به گونه ای که هنرجو پس از طی دوره ی مقدماتی و تکمیلی بتواند به راحتی در تست های بازیگری، پروژه های نمایشی و سینمایی شرکت کند. شایان ذکر است که در پایان ترم تکمیلی از هنرجویان آزمون  به عمل می آید  و در صورت موفقیت پایان نامه(گواهی نامه پایان دوره) صادر خواهد شد.

 

ج: روش ها و سرفصل های کلاس بازیگری:

 • سرفصل های بازیگری( مقدماتی):

تعداد جلسات: 12 جلسه

زمان هرجلسه: 90 دقیقه

      تعداد جلسه در هفته: حداکثر 2 جلسه

 1. جلسه اول:آشنایی اولیه با مبانی هنرهای نمایشی شامل: تعریف درام.

     انواع کلی آثار نمایشی با زبان نمایش(درحد اطلاعات عمومی(

     وظایف اولیه ی بازیگر، بایدها و نبایدهای اخلاقی بازیگر، رسالت بازیگر،………

 1. جلسه دوم: معرفی ابزار بایگری، نقش صدا وبدن در بازیگری، معرفی ویزگی های کلی یک صدای خوب و ضرورت داشتن یک صدای رسا و تاثیرگذار برای بازیگر،معرفی زبان بدن، حرکت شناسی اولیه، نقش چهره در بازیگری.
 2. جلسه سوم: آغاز تمرینات صدا،آغاز تمرینات بدن،آغاز تمرینات چهره
 3. جلسه چهارم: معرفی آثار نمایشی بزرگان دنیای نمایش،توصیه برای مطالعه ی آثار نمایشی، قرائت متون نمایشی ساده از نویسندگان ایرانی.
 4. جلسه پنجم:ادامه تمرینات صدا، تمرینات بدن، تمرینات چهره ، اجراء اتودهای نمایشی ساده.
 5. جلسه ششم: بداهه گویی و بازی فی البداهه.
 6. جلسه هفتم:اجراء سردو ساده از متون نمایشی نمایشنامه نویسان ایرانی شامل: تقسیم نقش ها، دیالوگ خوانی صحیح، تاکید گذاری، روان خوانی.
 7. جلسه هشتم: آشنایی با گونه های نمایشی، معرفی انواع تاتر های عروسکی، تفاوت های بازیگری برروی صحنه و بازی دهندگی عروسکی، تفاوت بازیگری رادیوو بازیگری صحنه،………
 8. جلسه نهم: شعرخوانی، ارتباط ادبیات و هنر نمایش،معرفی آثار برتر ادبی،ظرافت های نمایشی در شاهکارهای ادبیات ایران……….
 9. جلسه دهم: قرائت متون ادبی نظم و نثر، انتخاب و گزینش قطعاتی از آثار ادبی و تمرین و قرائت آنها، صحیح خوانی و مهارت های کلامی مرتبط با متون…….
 10. جلسه یازدهم: ادامه تمرینات صدا و بدن، تمرینات ، اجرا و تمرین  اتودهاو………..
 11. جلسه دوازدهم: جمع بندی و تمرین و تکرار محتوای یازده جلسه، آزمون  پایانی.