شورای تخصصی نشر متشکل از اعضای ثابت و متغیر است. اعضای ثابت شورای نشر عبارتند از: مدیر مسئول انتشارات و مدیر عامل مؤسسه (یا رئیس هیئت مدیره به جانشینی مدیر عامل) و مدیر اجرایی انتشارت؛ و اعضای متغیر شورا عبارتند از حداقل یک نفر متخصص در زمینه موضوع کتاب. ساختار کلی شوراهای نشر عبارتند از:

  • شورای تخصصی معماری و هنر
  • شورای تخصصی پزشکی، پیراپزشکی و دامپزشکی
  • شورای تخصصی علوم پایه
  • شورای تخصصی فنی، مهندسی و کشاورزی
  • شورای تخصصی علوم انسانی
  • شورای تخصصی ادبیات