موسسه فرهنگی هنری بسته نگار

آدرس:

اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، سه راه ماه فرخی، پلاک 696

تماس با ما:

03134203004 الی 6
09134636156

ساعات کاری:

شنبه تا پنج شنبه 9 صبح تا 9 شب

شایان شفیعیان

شایان شفیعیان

خواننده و مدرس آواز پاپ و پیانو پاپ و کلاسیک

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﭘﯿﺎﻧﻮ از ﺳﻦ 14 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺰد اﺳﺎﺗﯿﺪ دﮐﺘﺮ آرﺑﯽ ﺑﺎﺑﻮﻣﯿﺎن ،ﻣﻬﺪی ﻧﺼﻮﺣﯽ و…

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻫﻨﺮی

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺳﺮﺷﻨﺎس دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺎﻋﺮﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ، ﺳﺠﺎد ﻋﺰﯾﺰی آرام

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺘﺮ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﭘﯿﺎﻧﻮ اﺳﺘﺎد اﻧﻮﺷﯿﺮوان روﺣﺎﻧﯽ

ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﭘﺪاﮔﻮژی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻒ ﻟﻄﻔﯽ

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﺴﺮت در ﻫﻨﺮﺳﺮای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی دﮐﺘﺮ آرﺑﯽ ﺑﺎﺑﻮﻣﯿﺎن ﺳﺎل 97

اﺟﺮای رﺳﯿﺘﺎل ﭘﯿﺎﻧﻮ در اﻣﻮزﺷﮑﺎه ارﭘﺎ

ﺗﺪرﯾﺲ در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺪرﯾﺲ در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺷﻬﺮﺿﺎ

ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎر

ﺗﺪرﯾﺲ در آﻣﻮزﺷﮑﺎه آرﭘﺎ با ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺑﻮﻣﯿﺎن

اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻄﻌﻪ دوراﻫﯽ ﺑﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺠﺎد ﻋﺰﯾﺰی آرام ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﮔﯿﺘﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ و  ارﮐﺴﺘﺮ زﻫﯽ از ﺣﺴﻦ اﮐﺒﺮﯾﺎن