دوره تربیت مربی موسیقی کودک (ویژه شهرکرد ـ تابستان ۹۸)