مدیران و کارکنان

null

منیر رفیعیان اصفهانی

  • عضو هیئت مدیره
  • سرپرست واحد موسیقی کودک و نوجوان (اُرف)

null

مجید رفیعیان اصفهانی

  • عضو هیئت مدیره
  • مدیر مسئول (مدیرعامل)

null

احمد اشرفیان

  • عضو هیئت مدیره
  • مدیر گروه هنرهای نمایشی

null

علی رفیعیان اصفهانی

  • رئیس هیئت مدیره
  • مدیر گروه موسیقی

مسئول امور اداریمژگان شعبانی – ویدا کلانی – ملیحه روزبهانی – رباب بهزادی

سمت نام و نام خانوادگی
مدیر مسئول (مدیر عامل) مجید رفیعیان
مدیر گروه موسیقی و رئیس هیئت مدیره علی رفیعیان
مدیر گروه هنرهای نمایشی احمد اشرفیان
مدیر گروه سینمایی مسعود حاتمی
مدیر گروه هنرهای تجسمی آذین رحمت پناه
سرپرست واحد موسیقی کودک (اُرف) منیره رفیعیان
سرپرست گروه خوشنویسی علی همتیان
سرپرست گروه گرافیک محمدرضا حافظی
سرپرست گروه ادبیات ———
مدیر داخلی مهری مهماندوست
مدیر آموزش ریحانه تیموری
مسئول امور اداری و دوره های مهارتی آزاد پریسا عبدی
مسئول امور اداری مژگان شعبانی – ویدا کلانی – ملیحه روزبهانی – رباب بهزادی
مسئول اجرائی مجله گلبانگ ندا جعفری
مدیر تبلیغات محمدرضا حافظی
سرپرست بخش فنی نشر زهرا چلمقانی
امور نشر و مجله آرزو صادقی
مدیر واحد IT امیر نژند
مدیر حسابداری شمین عباسی
مدیر تدارکات و خدمات محمدرضا مزروعی
امور خدمات اکبر مزروعی – معصومه بشناخته