گروه موسیقی بسته نگار

گروه موسیقی بسته نگار به سرپرستی استاد علی رفیعیان در دهه ی ۱۳۷۰ تاسیس شد و با هنرمندان صاحب نام شهر اصفهان اجراهای متعددی را دهه ی ۷۰ و ۸۰ شمسی در داخل و خارج از کشور از جمله کشور های آسیایی، آفریقایی و اروپایی اجرا نمود. این گروه هم اکنون با ساختار جدید و جوان تر مشغول به اجرای کنسرت در سطح ملی و بین المللی است و دارای اعضای ثابت و متغیر از هنرمندان جوان شهر اصفهان است.
از جمله مهم ترین کنسرت های گروه موسیقی بسته نگار طی دو دهه ی اخیر به اجراهای زیر می توان اشاره نمود.(عکس ها + لیست اجراهی خارجی)
لازم به ذکر است گروه بسته نگار با همکاری اعضای گروه ناسوت اجراهای متعددی را داشته است.