دانلود رایگان کتابچه های راهنمای مربیان

به زودی در این بخش کتابچه های راهنمای رایگان، مربوط به کتاب های منتشره حوزه موسیقی کودک (ارف) بسته نگار، مخصوص مربیان و در جهت سهولت شیوه مربیگری موسیقی کودک بارگزاری می گردد. مربیان با دانلود فایل های مربوطه می توانند به شیوه و نکات آموزشی مربوط به هر کتاب توجه بیشتر و در آموزش موسیقی به کودکان از آن بهره ببرند.