واحد پژوهش

واحد پژوهش بسته نگار در سال ۱۳۸۳ دایر شد و حاصل فعالیت های این واحد طی سال های گذشته انتشار چند جلد کتاب و همچنین ۳ سال انتشار مجله فرهنگی هنری اینترنتی بسته نگار و همکاری در به ثمر نشستن تحقیقات هنرجویان علاقه مند به مقوله ی هنر بوده است.

این واحد از ابتدای سال ۱۳۹۴ به عنوان زیرمجوعه ای از واحد انتشارات بسته نگار قرار گرفت و هم اکنون جمعی از علاقه مندان به فعالیت های فرهنگی هنری درحال پژوهش و پدید آوردن آثار فرهنگی هنری در حوزه نشر هستند که امید داریم در آینده ای نزدیک برخی از آنها در اختیار هنرجویان و علاقه مندان حوزه های فرهنگی هنری قرار گیرد.

لازم به ذکر است این واحد از طرح ها، ایده ها، برنامه هواحد پژوهش بسته نگار در سال ۱۳۸۳ دایر شد و حاصل فعالیت های این واحد طی سال های گذشته انتشار چند جلد کتاب و همچنین ۳ سال انتشار مجله فرهنگی هنری اینترنتی بسته نگار و همکاری در به ثمر نشستن تحقیقات هنرجویان علاقه مند به مقوله ی هنر بوده است.

این واحد از ابتدای سال ۱۳۹۴ به عنوان زیرمجوعه ای از واحد انتشارات بسته نگار قرار گرفت و هم اکنون جمعی از علاقه مندان به فعالیت های فرهنگی هنری درحال پژوهش و پدید آوردن آثار فرهنگی هنری در حوزه نشر هستند که امید داریم در آینده ای نزدیک برخی از آنها در اختیار هنرجویان و علاقه مندان حوزه های فرهنگی هنری قرار گیرد.

لازم به ذکر است این واحد از طرح ها، ایده ها، برنامه ها و هرآنچه که به حوزه نشر مربوط باشد استقبال و آماده همکاری در تمامی حوزه ها است. همچنین لازم به ذکر است که خروجی پروژه ها به صورت رسمی و با مجوز های لازم و بنام خود عزیزان در اختیار عموم قرار می گیرد. و هرآنچه که به حوزه نشر مربوط باشد استقبال و آماده همکاری در تمامی حوزه ها است. همچنین لازم به ذکر است که خروجی پروژه ها به صورت رسمی و با مجوز های لازم و بنام خود عزیزان در اختیار عموم قرار می گیرد.